Schola Cantorum van het Ward-Instituut

Officia Propria Thorn

De ‘Officia Propria Nobilium Virginum Thorensium’ behelzen een kostelijke verzameling van geestelijke gezangen, gebeden en aantekeningen, die vastgelegd zijn in een authentiek handschrift van de voormalige abdij van Thorn. Het manuscript handelt over de periode 1593-1614. In die tijd bestond de abdij van Thorn uit een deftig vrouwenklooster waar vooral Duitse jongedames uit de hoge adelstand door zusters, zelf ook afkomstig uit voorname geslachten, werden opgevoed. De kleine gemeenschap van vrouwen verzorgde samen met een aantal kanunniken de dagelijkse liturgie, die bestond uit een samenstel van gereciteerd en gezongen gebeden en handelingen. Deze vonden plaats op vaste tijden, overdag en ’s nachts, wisselend naar gelang de feesten en seizoenen van het kerkelijk jaar. De liturgische teksten, de bijbehorende muziek en gebruiken zijn rond 1600 nauwgezet opgetekend in een zogenaamd rubriekboek, een handleiding van 380 pagina’s in het Latijn, waarschijnlijk bedoeld voor de dienstdoende geestelijke.
Louis Krekelberg bewerkte een selectie uit deze ‘Officia Propria Nobilium Virginum Thorensium’ tot een concert met een zo authentiek mogelijke uitvoering, compleet met de voorgeschreven rituelen en klederdrachten.

Het concert begint met delen uit de paasliturgie, volgt het kerkelijk jaar met als hoogtepunt de volledig geënsceneerde Hemelvaart en eindigt bij advent en kerstmis. Tussendoor worden de drie processies uitgebeeld die destijds tijdens de kruisdagen gehouden werden naar Neeritter, Kessenich en Ittervoort. Tot slot klinkt het enige meerstemmige gezang in het oude handschrift, het ‘Puer nobis nascitur’.
Dit unieke project bracht de Schola Cantorum van het Ward-instituut op 15 december 2002 op de oorspronkelijke plaats, de abdijkerk van Thorn, tot leven. Aan de uitvoering verleenden drie solisten van het Dietsch Vocaal Ensemble uit Eindhoven hun medewerking. De regie was in handen van Johan Schoenmakers.
Een tweede uitvoering in Thorn vond plaats op 21 december 2003. Behalve Thorn kon ook Venlo van het bijzondere project genieten: op 28 september 2003 werden de ‘Officia Propria’ in de St.Martinuskerk ten gehore gebracht.